Считано от 30.09.2020 г. „КАТЛЕЯ-87“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-21169-C01.

11 22


 

Считано от 30.09.2020 г. „КАТЛЕЯ-87“ ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-21169-C01. Проектът „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и срокът за неговото изпълнение е 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 4 458,04 лева, 100 % безвъзмездната финансова помощ. Размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 3 789,33 лeвa, а на националното съфинансиране – 668,71 лeвa. Проектът на  „КАТЛЕЯ-87“ ЕООД е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Очакваните основни резултати вследствие изпълнението на проекта включват:

  • постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места
  • продължаване на дейността на предприятието след приключване на проекта

 


–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект   BG16RFOP002-2.073-24038-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.